Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

สถิตินักศึกษา

สถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

      - สรุปจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2550

      - สรุปจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2551

      - สรุปจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2552

      - สรุปจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2553

      - สรุปจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2554

      - สรุปจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2555

      - สรุปจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2556

      - สรุปจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2557
      - สรุปจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2558 

      - สรุปจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2559
      - สรุปจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2560
      - สรุปจำนวนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา2561

      - รายงานจำนวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี เเยกเพศเเละศาสนา ประจำปีการศึกษา 2562

     - เเบบรายงานสรุปจำนวนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

     - เเบบรายงานสรุปจำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
     - แบรายงานสรุปจำนวนนักศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
     - แบรายงานสรุปจำนวนนักศึกษา ระดับอนุปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
     - แบรายงานสรุปจำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

     - แบรายงานสรุปจำนวนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

     เเบบรายงานสรุปจำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 update
     เเบบรายงานสรุปจำนวนนักศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 256update
     เเบบรายงานสรุปจำนวนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 update
     เเบบรายงานสรุปจำนวนนักศึกษา ระดับอนุปริญญาตรี (ผู้ช่วยพยาบาล) ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 update
     เเบบรายงานสรุปจำนวนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 update


สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

      สรุปจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ตั้งเเต่ พ.ศ. 2552 - 2559     

      - สรุปจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ตั้งเเต่ พ.ศ. 2552 - 2557 
      - สรุปจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ตั้งเเต่ พ.ศ. 2552 - 2561 
      - สรุปจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ตั้งเเต่ พ.ศ. 2552 - 2562 update