Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ดาวน์โหลดคู่มือ/เอกสารต่างๆ

ปกหมด ขั้นตอนการขอเอกสารการศึกษา
ปกหมดสูจิบัตรครบรอบ 12 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์download
ปกหมดข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 2557 download
ปกหมดข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 2549 download
ปกหมดคู่มืองานทะเบียนกลาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558download
ปกหมดคู่มือการบริการวิชาการแก่สังคม มหวิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2557)download
ปกหมดคู่มือสหกิจศึกษาdownload
ปกหมดข้อปฏิบัติของกรรมการคุมสอบ พ.ศ. 2555download
ปกหมดข้อปฏิบัติของนักศึกษาว่าด้วยการสอบ พ.ศ. 2555download
ปกหมดเรื่องเเนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเเละการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระการสอน ตามนโยบายเเละระเบียบกระทรวงการคลังdownload
ปกหมดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษเเละค่าสอนdownload
ปกหมด ประกาศ เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีเเละปริญญาตรี พ.ศ.2558download
ปกหมด พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560new
แบบฟอร์ม/เอกสาร งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์
ปกหมด เเฟ้มสะสมผลงานงาน (Portfolio) 18 มกราคม 2560 download
ปกหมด  แบบฟอร์ม มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชาdownload
ปกหมด  แบบฟอร์ม มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามdownload
ปกหมด  แบบฟอร์ม มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชาdownload
ปกหมด  แบบฟอร์ม มคอ.6 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชาdownload
ปกหมด  แบบฟอร์ม มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรdownload
ปกหมด ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเเนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระอุดมศึกษา พ.ศ.2558

download

ปกหมด ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558download

ปกหมด ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558download

ปกหมด ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 เเละเเนวทางการบริหารเกณฑ์download

  ปกหมดประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558download

ปกหมด แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโทdownload
ปกหมด แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรีdownload
ปกหมด แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตdownload

 ปกหมด แบบบันทึกการนิเทศการสอนdownload

ปกหมด แนวปฏิบัติในการนำเสนอหลักสูตรdownload

ปกหมด คู่มือการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรี download

ปกหมด รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม แบบ APA 6 th edition  (ประกอบการเขียนอ้างอิงในผลงานวิจัย) download 

 ปกหมด ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร download

 ปกหมด คู่มือ PNUCM -งานวิชาการ (วิธีการกรอกข้อมูล มคอ.2-มคอ.7)download

ปกหมด คู่มือ PNUCM -งานทะเบียน download

ปกหมด คู่มือ PNUCM -งานประเมินนักศึกษา download

ปกหมด คู่มือ PNUCM -ตารางเรียน ตารางสอบ download

 ปกหมดคู่มือกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) new

 ปกหมด แนวปฏิบัติในการพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร new

 ปกหมด แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ 

ปกหมดประกาศ เรื่อง กำหนดปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ ด้านการสรา้งบัณฑิตและพัฒนากำลังคน

 ปกหมด การกำกับดูแลการจ้างหรือแต่งตั้งอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาnew

ปกหมดกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา จำนวน 5 ฉบับ new