Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

มคอ.3 รายวิชาศึกษาทั่วไป

 


ภาคการศึกษาที่ 1/2558

 คณะศิลปศาสตร์

1.  11-014-113 สหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์

2.  11-014-116 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

3.  11-014-117 กฎหมายในชีวิตประจำวัน

4.  11-014-118 สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนภาคใต้  

5.  11-014-119 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

6.  11-014-120 กิจกรรมพลศึกษา

7.  11-014-121 มนุษย์กับสังคม

8.  11-024-109 การพูดเพื่อสังคม

9.  11-024-110 การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนงานทางวิชาการ

10.  11-024-114 ปรัชญา  ศาสนาและวัฒนธรรม

11.  11-024-112 ทักษะการคิด

12.  11-024-206 ทักษะการสื่อสาร

13.  11-034-101 การใช้ภาษาไทย

14.  11-034-102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

15.  11-034-103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

16.  11-034-104 การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน

17.  11-034-107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร

18.  11-034-108 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ

19.  11-034-109 การฟังและการพูดภาาษาอังกฤษ (สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์)

20.  11-034-109 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน (สำหรับนักศึกษาแพทยศาสตร์)

21.  11-034-110 การใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

22.  11-034-227 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.  10-014-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์

2.  10-024-101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

3.  10-024-105 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

4.  10-034-101 คณิตศาสตร์ทั่วไป

5.  10-034-103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

6.  10-034-107 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

7.  10-044-103 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน

8.  10-044-201 ฟิสิกส์พื้นฐาน

9.  10-044-202 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน

10.  10-044-218 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

11.  10-044-219 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

12.  10-054-103 เคมีในชีวิตประจำวัน

13.  10-054-204 เคมีอินทรีย์

14.  10-064-107 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

15.  10-064-206 พันธุศาสตร์

16.  10-064-207 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์

17.  10-064-209 หลักชีววิทยา

18.  10-064-210 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา

19.  10-084-201 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1

20.  10-104-201 จุลชีววิทยา

21.  10-104-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

22.  10-154-107 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับวิทยาศาสตร์

23.  05-004-204 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1

24.  05-004-205 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1

 


 

ภาคการศึกษาที่ 2/2558

คณะศิลปศาสตร์

1.  11-014-112 โลกและเหตุการณ์ปัจจุบัน

2.  11-014-113 สหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์

3.  11-014-116 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

4.  11-014-117 กฎหมายในชีวิตประจำวัน

5.  11-014-118 สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนภาคใต้

6.  11-014-119 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

7.  11-014-120 กิจกรรมพลศึกษา

8.  11-024-110 การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนงานทางวิชาการ

9.  11-024-113 พฤติกรรมสุขภาพกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม

10.  11-024-120 พฤติกรรมศาสตร์

11.  11-034-101 การใช้ภาษาไทย 

12.  11-034-102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

13.  11-034-103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  (สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

14.  11-034-103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  (สำหรับนักศึกษาสาขาอื่นๆ)

15.  11-034-104 การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน

16.  11-034-106 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม

17.  11-034-108 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน

18.  11-034-109 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ

19.  11-034-203 การแปลและการตีความเบื้องต้น

20.  11-034-204 ไวยากรณ์เพื่อการเขียนภาาษาอังกฤษ

21.  11-034-234 ภาษาจีนเบื้องต้น

22.  11-034-234 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์

23.  08-154-101 สันติศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม

 


 

 ภาคการศึกษาที่ 1/2559

 

คณะศิลปศาสตร์
1. 11-014-112 โลกและเหตุการณ์ปัจจุบัน
2. 11-014-113 สหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์
3. 11-014-116 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
4. 11-014-117 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
5. 11-014-118 สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนภาคใต้
6. 11-014-119 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
7. 11-014-120 กิจกรรมทางพละศึกษา
8. 11-014-121 มนุษย์กับสังคม
9. 11-024-109 การพูดเพื่อสังคม
10. 11-024-110 การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนงานทางวิชาการ
11. 11-024-112 ทักษะการคิด
12. 11-024-114 ทักษะการสื่อสาร
13. 11-034-101 การใช้ภาษาไทย
14. 11-034-102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
15. 11-034-103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
16. 11-034-104 การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน
17. 11-034-106 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านวัฒนธรรม
18. 11-034-107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
19. 11-034-108 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
20. 11-034-109 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
21. 11-034-110 การใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
22. 11-034-203 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
23. 11-034-208 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
24. 11-034-210 ประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ
25. 11-034-214 การแปลภาษาอังกฤษ
26. 11-034-227 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
27. 11-034-231 ภาษาจีนเบื้องต้น

28. 11-034-109 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

29. 11-034-205 การเขียนอนุเฉทและเรียงความภาษาอังกฤษ

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

1. ปฏิบัติการหลักชีววิทยา

2. พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล

3. ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น

4. ชีววิทยาของเซลล์

5. นิเวศวิทยา

6. ปฏิบัติการพันธุศาสตร์

7. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับวิทยาศาสตร์

8. พันธุศาสตร์

9. ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

10. สรีรวทยา

11. สัตววิทยาของสัตว์มีและไม่มีกระดูกสันหลัง

12. หลักชีววิทยา

 

 

  

 

 ภาคการศึกษาที่ 2/2559

 

คณะศิลปศาสตร์

1. 08-154-101 สันติศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม

2. 11-014-112 โลกและเหตุการณ์ปัจจุบัน

3. 11-014-113 สหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์

4. 11-014-116 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

5. 11-014-117 กฎหมายในชีวิตประจำวัน

6. 11-014-118 สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนภาคใต้

7. 11-014-119 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

8. 11-014-120 กิจกรรมพลศึกษา

9. 11-014-121 มนุษย์กับสังคม

10. 11-024-110 การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนงานทางวิชาการ

11. 11-024-112 ทักษะการคิด

12. 11-024-120 พฤติกรรมศาสตร์

13. 11-034-101 การใช้ภาษาไทย

14. 11-034-102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

15. 11-034-103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

16. 11-034-103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

17. 11-034-104 การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน

18. 11-034-106 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านวัฒนธรรม

19. 11-034-108 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

20. 11-034-109 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ

21. 11-034-202 สัทศาสตร์เบื้องต้น

22. 11-034-203 การแปลและการตีความเบื้องต้น

23. 11-034-204 ไวยากรณ์เพื่อกรเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป

24. 11-034-206 การเขียนเพื่อการจูงใจ

25. 11-034-209 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

26. 11-034-229 การอ่านเรื่องสั้น

27. 11-034-230 วัฒนธรรมและความหลากหลายของภาษาอังกฤษ

28. 11-034-231 ภาษาจีนเบื้องต้น

29. 11-034-234 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์

30. 11-034-237 ภาษาจีนระดับต้น 1 

31. 11-034-245 หลักภาษามลายู 1 

 


ภาคการศึกษาที่ 1/2560

คณะศิลปศาสตร์

1. 11-014-112 ความงดงามแห่งชีวิต

2. 11-014-112 โลกและเหตุการณ์ปัจจุบัน

3. 11-014-113 สหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์

4. 11-014-116 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

5. 11-014-118 สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนใต้

6. 11-014-119 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

7. 11-014-120 กิจกรรมพลศึกษา

8. 11-014-121 มนุษย์กับสังคม

9. 11-024-109 การพูดเพื่อสังคม

10. 11-024-110 การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนงานทางวิชาการ

11. 11-024-112 ทักษะการคิด

12. 11-034-101 การใช่ภาษาไทย

13. 11-034-102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

14. 11-034-103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

15. 11-034-104 การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน

16. 11-034-106 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านวัฒนธรรม

17. 11-034-107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร

18. 11-034-108 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ

19. 11-034-109 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ

20. 11-034-109 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

21. 11-034-110 การใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

22. 11-034-201 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

23. 11-034-207 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน

24. 11-034-210 ประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ

25. 11-034-214 การแปล อังกฤษ-ไทย

26. 11-034-218 การสนทนาและการอภิปรายภาษาอังกฤษ

27. 11-034-227 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

28. 11-034-231 ภาษาจีนเบื้องต้น

29. 11-034-238 ภาษาจีนระดับต้น 2

30. 11-034-241 การฟัง และพูดภาษาจีน 1

31. 11-034-246 หลักภาษามลายู 2

32. 11-034-248 สังคมและวัฒนธรรมมลายู

33. 11-014-117 กฎหมายในชีวิตประจำวัน

34. 11-024-114 ทักษะการสื่อสาร

35. 11-034-205 การเขียนอนุเฉทและเรียงความภาษาอังกฤษ

36. 11-034-215 การเขียนเชิงวิชาการ

 


ภาคการศึกษาที่ 2/2560

คณะศิลปศาสตร์

1. 08-154-101 สันติศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม อ.ดร.ศิริกัญญา

2. 11-014-112 โลกและเหตุการณ์ปัจจุบัน อ.ฮัสสัน

3. 11-014-113 สหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์ อ.ดร.อรทัย

4. 11-014-116 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.ศรณ์วรงค์

5. 11-014-117 กฎหมายในชีวิตประจำวัน อ.สัญญา

6. 11-014-118 สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนใต้ อ.ฮัสสัน

7. 11-014-118 สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.ดร อรทัย

8. 11-014-119 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ อ.ชนิตา

9. 11-014-120 กิจกรรมพลศึกษา อ.ชนิตา

10. 11-014-121 มนุษย์กังสังคม อ.อร.อรทัย

11. 11-024-109 การพูดเพื่อสังคม อ.ศรณ์วรงค์

12. 11-024-110 การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนงานวิชาการ อ.เดชดนัย

13. 11-024-112 ทักษะการคิด อ.เดชดนัย

14. 11-024-113 พฤติกรรมศาสตร์ อ.ดร.ศิริกัญญา

15. 11-034-101 การใช้ภาษาไทย อ.กีรติกานต์

16. 11-034-102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน อ.นูรอ

17. 11-034-103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ.ซัลวาตี

18. 11-034-103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ.อาแด

19. 11-034-103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ.อาตีกะห์

20. 11-034-104 ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน อ.สาขามลายู

21. 11-034-106 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านวัฒนธรรม อ.อาแด

22. 11-034-109 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ อ.อาตีกะห์

23. 11-034-202 สัทศาสตร์เบื้องต้น อ.นูรอ

24. 11-034-204 ไวยากรณ์เพื่อการเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป อ.ซัลวาตี

25. 11-034-206 การเขียนเพื่อการจูงใจ อ.มุสลิม

26. 11-034-209 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม อ.อาแด

27. 11-034-217 ทักษะการนำเสนอภาษาอังกฤษ อ.ซัลวาตี

28. 11-034-219 การพูดในที่สาธารณะ อ.มุสลิม

29. 11-034-229 การอ่านเรื่องสั้น อ.ฟารีดา

30. 11-034-230 วัฒนธรรมและความหลากหลายของภาษาอังกฤษ อ.อาตีกะห์

31. 11-034-234 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ อ.อาแด

32. 11-034-235 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ อ.วัชรินทร์

33. 11-034-239 ภาษาจีนระดับกลาง 1 อ.ปารีซะ

34. 11-034-242 การฟังและพูดภาษาจีน 2 อ.รัฐพร

35. 11-034-245 หลักภาษามลายู 1 อ.สุไลมาน

36. 11-034-247 การอ่านภาษามลายู อ.ซาฮีฏีน

37. 11-034-249 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร อ.กามีลียา

38. 11-034-287 หลักภาษามลายู 1 อ.รอฮานี

39. 11-034-289 สังคมและวัฒนธรรมมลายู อ.ฟีรดาวซ์

40. 11-034-292 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร อ.สุไลมาน