Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

มคอ.3 รายวิชาศึกษาทั่วไป

ภาคการศึกษาที่ 1/2560

คณะศิลปศาสตร์

1. 11-014-112 ความงดงามแห่งชีวิต

2. 11-014-112 โลกและเหตุการณ์ปัจจุบัน

3. 11-014-113 สหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์

4. 11-014-116 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

5. 11-014-118 สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนใต้

6. 11-014-119 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

7. 11-014-120 กิจกรรมพลศึกษา

8. 11-014-121 มนุษย์กับสังคม

9. 11-024-109 การพูดเพื่อสังคม

10. 11-024-110 การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนงานทางวิชาการ

11. 11-024-112 ทักษะการคิด

12. 11-034-101 การใช่ภาษาไทย

13. 11-034-102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

14. 11-034-103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

15. 11-034-104 การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน

16. 11-034-106 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านวัฒนธรรม

17. 11-034-107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร

18. 11-034-108 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ

19. 11-034-109 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ

20. 11-034-109 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

21. 11-034-110 การใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

22. 11-034-201 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

23. 11-034-207 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน

24. 11-034-210 ประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ

25. 11-034-214 การแปล อังกฤษ-ไทย

26. 11-034-218 การสนทนาและการอภิปรายภาษาอังกฤษ

27. 11-034-227 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

28. 11-034-231 ภาษาจีนเบื้องต้น

29. 11-034-238 ภาษาจีนระดับต้น 2

30. 11-034-241 การฟัง และพูดภาษาจีน 1

31. 11-034-246 หลักภาษามลายู 2

32. 11-034-248 สังคมและวัฒนธรรมมลายู

33. 11-014-117 กฎหมายในชีวิตประจำวัน

34. 11-024-114 ทักษะการสื่อสาร

35. 11-034-205 การเขียนอนุเฉทและเรียงความภาษาอังกฤษ

36. 11-034-215 การเขียนเชิงวิชาการ