Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

มคอ.3 รายวิชาศึกษาทั่วไป

 

 ภาคการศึกษาที่ 1/2559

 

คณะศิลปศาสตร์
1. 11-014-112 โลกและเหตุการณ์ปัจจุบัน
2. 11-014-113 สหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์
3. 11-014-116 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
4. 11-014-117 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
5. 11-014-118 สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนภาคใต้
6. 11-014-119 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
7. 11-014-120 กิจกรรมทางพละศึกษา
8. 11-014-121 มนุษย์กับสังคม
9. 11-024-109 การพูดเพื่อสังคม
10. 11-024-110 การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนงานทางวิชาการ
11. 11-024-112 ทักษะการคิด
12. 11-024-114 ทักษะการสื่อสาร
13. 11-034-101 การใช้ภาษาไทย
14. 11-034-102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
15. 11-034-103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
16. 11-034-104 การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน
17. 11-034-106 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านวัฒนธรรม
18. 11-034-107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
19. 11-034-108 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
20. 11-034-109 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
21. 11-034-110 การใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
22. 11-034-203 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
23. 11-034-208 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
24. 11-034-210 ประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ
25. 11-034-214 การแปลภาษาอังกฤษ
26. 11-034-227 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
27. 11-034-231 ภาษาจีนเบื้องต้น

28. 11-034-109 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

29. 11-034-205 การเขียนอนุเฉทและเรียงความภาษาอังกฤษ

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี