Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

มคอ.3 รายวิชาศึกษาทั่วไป

 

ภาคการศึกษาที่ 2/2558

คณะศิลปศาสตร์

1.  11-014-112 โลกและเหตุการณ์ปัจจุบัน

2.  11-014-113 สหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์

3.  11-014-116 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

4.  11-014-117 กฎหมายในชีวิตประจำวัน

5.  11-014-118 สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนภาคใต้

6.  11-014-119 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

7.  11-014-120 กิจกรรมพลศึกษา

8.  11-024-110 การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนงานทางวิชาการ

9.  11-024-113 พฤติกรรมสุขภาพกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม

10.  11-024-120 พฤติกรรมศาสตร์

11.  11-034-101 การใช้ภาษาไทย 

12.  11-034-102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

13.  11-034-103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  (สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

14.  11-034-103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  (สำหรับนักศึกษาสาขาอื่นๆ)

15.  11-034-104 การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน

16.  11-034-106 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม

17.  11-034-108 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน

18.  11-034-109 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ

19.  11-034-203 การแปลและการตีความเบื้องต้น

20.  11-034-204 ไวยากรณ์เพื่อการเขียนภาาษาอังกฤษ

21.  11-034-234 ภาษาจีนเบื้องต้น

22.  11-034-234 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์

23.  08-154-101 สันติศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม