Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

มคอ.3 รายวิชาศึกษาทั่วไป

ภาคการศึกษาที่ 1/2558

 คณะศิลปศาสตร์

1.  11-014-113 สหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์

2.  11-014-116 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

3.  11-014-117 กฎหมายในชีวิตประจำวัน

4.  11-014-118 สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนภาคใต้  

5.  11-014-119 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

6.  11-014-120 กิจกรรมพลศึกษา

7.  11-014-121 มนุษย์กับสังคม

8.  11-024-109 การพูดเพื่อสังคม

9.  11-024-110 การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนงานทางวิชาการ

10.  11-024-114 ปรัชญา  ศาสนาและวัฒนธรรม

11.  11-024-112 ทักษะการคิด

12.  11-024-206 ทักษะการสื่อสาร

13.  11-034-101 การใช้ภาษาไทย

14.  11-034-102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

15.  11-034-103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

16.  11-034-104 การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน

17.  11-034-107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร

18.  11-034-108 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ

19.  11-034-109 การฟังและการพูดภาาษาอังกฤษ (สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์)

20.  11-034-109 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน (สำหรับนักศึกษาแพทยศาสตร์)

21.  11-034-110 การใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

22.  11-034-227 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.  10-014-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์

2.  10-024-101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

3.  10-024-105 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

4.  10-034-101 คณิตศาสตร์ทั่วไป

5.  10-034-103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

6.  10-034-107 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

7.  10-044-103 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน

8.  10-044-201 ฟิสิกส์พื้นฐาน

9.  10-044-202 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน

10.  10-044-218 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

11.  10-044-219 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

12.  10-054-103 เคมีในชีวิตประจำวัน

13.  10-054-204 เคมีอินทรีย์

14.  10-064-107 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

15.  10-064-206 พันธุศาสตร์

16.  10-064-207 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์

17.  10-064-209 หลักชีววิทยา

18.  10-064-210 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา

19.  10-084-201 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1

20.  10-104-201 จุลชีววิทยา

21.  10-104-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

22.  10-154-107 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับวิทยาศาสตร์

23.  05-004-204 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1

24.  05-004-205 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1