Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

การประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ Online ภาคการศึกษาที่2/2561

การประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ Online ประจำปีการศึกษา 2/2561

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.คณะศิลปศาสตร์

3.สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา

4.คณะวิทยาการจัดการ (ภาคสมทบ)

5.คณะวิทยาการจัดการ 

6. คณะพยาบาลศาสตร์

7.คณะเกษตรศาสตร์

8.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา

9.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

10.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

11.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

12.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

13.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส

14.วิทยาลัยเทคนิค  อศบ.เทคโนโลยีโยธา (ต่อเนื่อง)

15.วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส อศบ.ไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง สมทบ ปี 2

16.วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส  อศบ.ไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง สมทบ ปี 1

17.วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส สาขาวิชาเครื่องกล (ภาคปกติ)

18.วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส สาขาวิชาไฟฟ้า (ภาคปกติ)