Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

การประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ Online ภาคการศึกษาที่1/2560

- การประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ Online ประจำปีการศึกษา 1/2560

1.คณะวิทยาการจัดการ 

2.คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี

3.คณะพยาบาลศาสตร์

4.คณะวิศวกรรมศาสตร์

5.คณะศิลปศาสตร์

6.คณะเกษตรศาสตร์

7.สถาบันอิสลามเเละอาหรับศึกษา

8.วิทยาลัยเทคนิค สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)

9.วิทยาลัยเทคนิค สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ต่อเนื่อง)

10.วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีนราธิวาส 

ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ Online download