Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์

             ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมผลิตงานวิชาการ งานสร้างสรรค์และงานวิจัยงานวิชาการและงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีมาตรฐาน ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของพื้นที่ สังคมและตลาดแรงงานมีคุณภาพสู่สากล

             ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการบริการของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ชุมชนและสังคมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มได้

            ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการบริหารและการจัดการ ตามภาระงานต่อไปนี้

                     ส่งเสริมงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์

                   1.   มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

                   2.   มีระบบและกลไกในการจัดการสอนที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของสังคม และท้องถิ่น

        พัฒนางานทะเบียนกลาง

                   1.   พัฒนาระบงานทะเบียนกลาง

                   2.   ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการ

         พัฒนาห้องสมุด

                   1.   พัฒนาระบบห้องสมุด

                   2.   ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยด้วยบริการสารสนเทศ

         พัฒนางานสหกิจศึกษา

                   1.   มีระบบและกลไกในการบริหารงานสหกิจศึกษาได้มาตรฐาน

                   2.   อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานในสหกิจศึกษา

                   3.   มีจิตบริการ Service mild

                   4.   มีการอบรมสหกิจศึกษาเพิ่มความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของงาน