Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

               คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 ได้อนุมัติในหลักการให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดนครพนม โดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาที่มีอยู่แล้วในจังหวัดเพื่อจะได้ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการลงทุนน้อยที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้ โดยไม่ขัดต่อปรัชญาการศึกษาและภารกิจของสถานศึกษาเดิม การบริหารจัดการ และการดำเนินการมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวะการณ์ของประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นรอยต่อออกไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดนครพนม นอกจากจะเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาต่อ และการใช้บริการทางอุดมศึกษาของประชาการในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง แล้วยังมีโอกาศที่จะรองรับการศึกษาต่อ และการใช้บริการทางการอุดมศึกษา ของประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วย

               ในระยะแรก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เตรียมจัดแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดนครพนม และดำเนินการด้านการจัดตั้งและด้านโครงสร้างกายภาพ โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดตั้งฯ คณะอนุกรรมการทำงานด้านกายภาพด้านโครงสร้างการบริหาร และด้านวิชาการเพื่อดำเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งวางแผนพัฒนาอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการเป็นสถาบันอุดมศึกษา ในด้านการบริหารจัดการและจัดสรรทรัพยากร ได้จัดทำโครงสร้างการบริหารโดยยึด โครงสร้างเดิมที่ดำเนินการอยู่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมและเป็นสากลยิ่งขึ้นรวมทั้งศึกษาสภาพปัจจุบันทางวิชาการ เพื่อการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรจากระดับวิชาชีพเดิมเพื่อต่อยอดในระดับปริญญาตรี การ่างหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคต

              ปัจจุบันพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.๒๕๔๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่น ๑๒๒ ตอนที่ ๑๔ ก. เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ แล้วโดยหลอมรวมกิจการ ทรัพสิน งบประมาณ รายได้ หนี้สิน บุคลากรของสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพ ในการพัฒนาในจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๔ สถาบัน คือ

1. วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิกาาร

2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

3. วิทยาลัยการอาชีพตากใบ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

4. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

              เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งใหม่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยจะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษา ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภูมิภาคและประเทศ รวมทั้งจะเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษากับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับทั้งระดับ ปวช, ปวส, ที่เปิดสอนเดิม และระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง และวิธีคัดเลือกรวม ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็นต้นไป